ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

Cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư của bạn

Titan Capital Markets hiểu tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và thông tin tài chính. Khi bạn ủy thác thông tin cho chúng tôi, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giữ bảo mật cho những thông tin đó. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp có thể đo lường được để bảo vệ tính bảo mật, an toàn và tính toàn vẹn của thông tin của bạn.


Tóm tắt Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân và tài chính, quản lý tài khoản của bạn, thực hiện các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ khác và đảm bảo tuân thủ các quy định. Ví dụ về thông tin thu thập được từ bạn có thể bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử, v.v. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin tài chính riêng tư của bạn.

Trừ khi được pháp luật cho phép hoặc có yêu cầu khác, Titan Capital Markets sẽ không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin không công khai của bạn cho các bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin đó với các thành viên nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho yêu cầu hoặc chỉ thị của bạn.

Cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ quyền riêng tư không chỉ áp dụng cho khách hàng hiện tại mà còn cho khách hàng cũ, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

Chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập cho những nhân viên hoặc đại diện cần biết thông tin để giúp thực hiện yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Chúng tôi đã thiết lập các chính sách và thủ tục về cách bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân không công khai để hướng dẫn nhân viên và người đại diện đang thay mặt chúng tôi làm việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang để bảo vệ thông tin của bạn.

Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, chính sách bảo mật của chúng tôi áp dụng cho những nhân viên và người đại diện hành động thay mặt cho công ty. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên xem xét các chính sách bảo mật của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hành chính và các thỏa thuận tiếp thị chung nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định thích hợp của liên bang và tiểu bang.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật của mình và các thủ tục liên quan bất cứ lúc nào theo luật liên bang và tiểu bang hiện hành. Nếu chính sách của chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chia sẻ thông tin không công khai đó và bạn có thể chọn không tham gia thỏa thuận chia sẻ thông tin.

Chính sách bảo mật này chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin. Bạn có thể gọi điện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà không cần trả lời thông báo này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và giữ lại tuyên bố này để phục vụ cho mình.